İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 7. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Aşağı Çekerek 1 Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek Ve Mamure Ovaları Sulaması 2 Kısım İkmali
İlan Tarihi 14.02.2024
İhale K.No 2023/1565655
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.03.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 21.03.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2023/1565655
1-İdarenin
a) Adı : DSİ 7. Bölge Müdürlüğü-Samsun
b) Adresi : Bahçelievler Mah. Istiklâl Caddesi No:138 55070 Bahçelievlerİlkadım/Samsun
c) Telefon ve faks numarası : 3622307900 - 3622340387
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Aşağı Çekerek 1 Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerekve Mamure Ovaları Sulaması 2 Kısım İkmali
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7.876,9 ha (Cazibeli Sulama Sahaları, Mamure 1-2, PompajlıSulama Sahaları) Alanın Sulanmasını Sağlayacak Basınçlı BoruluSulama Şebekesi İnşaatının YapımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tokat İli Zile, Reşadiye İlçeleri, Yozgat İli Çekerek İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 1460 (BinDörtYüzAltmış) takvimgünüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : DSİ 7. Bölge Müdürlüğü-Sulama Şube Müdürlüğü(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermeküzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarakdüzenlenen belgeyi sunar.Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üçkriter birlikte aranır.Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerinisunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlikkriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar,iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılınbelgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yıllarınparasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin% 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyisunan istekli yeterli kabul edilecektir.Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldanbaşlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulanyılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunusunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelirtablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan birönceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelirtabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıpsağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alanA/IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliğidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + FiyatDışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oranile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlemsırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplamayapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının,isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, ogrup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsurpuanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Buyönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAPtarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur Puanı1200 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı (dış çap1219 mm t=11,0 mm) Dışı PE İçi Epoksi Kaplı S235JR Kalitesinde1,02% 1,53% 0,6(St 37) Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazıve Dolgularının Yapılması2100 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı (dış çap2134 mm t=17,5 mm) Dışı PE İçi Epoksi Kaplı S235JR Kalitesinde9,52% 14,28% 5,7(St 37) Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazıve Dolgularının Yapılması2800 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı (dış çap2845 mm t=22,2 mm) Dışı PE İçi Epoksi Kaplı S235JR Kalitesinde4,55% 6,83% 2,8(St 37) Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazıve Dolgularının Yapılması2100 mm Anma Çapında 25 Atm Basınç Dayanımlı (dış çap2134 mm t=22,2 mm) Dışı PE İçi Epoksi Kaplı S275JR Kalitesinde8,36% 12,55% 4,9(St 44) Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazıve Dolgularının YapılmasıØ600 mm Anma Çapında 6-10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının 1,08% 1,61% 0,7YapılmasıØ700 mm Anma Çapında 6-10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının 0,52% 0,78% 0,3YapılmasıØ1000 mm Anma Çapında 6-10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının 0,86% 1,28% 0,5YapılmasıØ1100 mm Anma Çapında 6-10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının 0,71% 1,07% 0,4YapılmasıØ1200 mm Anma Çapında 6-10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının 1,26% 1,9% 0,8YapılmasıØ1300 mm Anma Çapında 6-10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının 0,83% 1,25% 0,5YapılmasıØ1400 mm Anma Çapında 6-10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının 2,01% 3,01% 1,3YapılmasıØ1600 mm Anma Çapında 6-10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının 0,42% 0,63% 0,3YapılmasıØ2100 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru veÖzel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının 0,61% 0,92% 0,4YapılmasıØ2400 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru veÖzel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının 1,03% 1,54% 0,6YapılmasıØ2800 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru veÖzel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının 3,41% 5,12% 2,1YapılmasıØ3400 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru veÖzel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının 6,94% 10,41% 4,3YapılmasıØ3400 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru veÖzel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının 0,74% 1,11% 0,5YapılmasıØ3800 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru veÖzel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının 1,44% 2,15% 0,9YapılmasıØ3800 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru veÖzel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının 11,53% 17,3% 6,9YapılmasıDN 2x1600 (Hava Vanalı Memba ve Mansapta, Normal/GenişKitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın 0,37% 0,55% 0,3Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 22)DN 3x1600 (Hava Vanalı Memba ve Mansapta, Normal/GenişKitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın 0,38% 0,56% 0,3Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 23)DN 4x1800 (Hava Vanalı Memba ve/veya Mansapta,Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü 0,3% 0,45% 0,3Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 24)DN 4x2000 ( Hava Vanalı Memba ve/veya Mansapta,Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü 1,05% 1,58% 0,7Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 24)Tünelde Kaplama Betonu Dökülmesi 0,88% 1,31% 0,5Tünelde Eğri Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı Yapılması 0,6% 0,9% 0,4Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla0,54% 0,81% 0,3Basılan, C20/25 Basınç Dayanım Sınıfında Beton DökülmesiGrup Adı : AÇEK2İ – 001~002 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur Puanı600 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı (dış çap610 mm t=6,3 mm) Dışı PE İçi Epoksi Kaplı S235JR Kalitesinde(St 37) Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazıve Dolgularının Yapılması0,48% 0,72% 0,3700 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı (dış çap711 mm t=7,1 mm) Dışı PE İçi Epoksi Kaplı S235JR Kalitesinde(St 37) Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazıve Dolgularının YapılmasıGrup Adı : AÇEK2İ – 003~005 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur Puanı800 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı (dış çap813 mm t=8,0 mm) Dışı PE İçi Epoksi Kaplı S235JR Kalitesinde(St 37) Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazıve Dolgularının Yapılması900 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı (dış çap914 mm t=8,8 mm) Dışı PE İçi Epoksi Kaplı S235JR Kalitesinde0,54% 0,8% 0,3(St 37) Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazıve Dolgularının Yapılması1000 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı (dış çap1016 mm t=8,8 mm) Dışı PE İçi Epoksi Kaplı S235JR Kalitesinde(St 37) Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazıve Dolgularının YapılmasıGrup Adı : AÇEK2İ – 007~008 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur Puanı1600 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı (dış çap1626 mm t=14,2 mm) Dışı PE İçi Epoksi Kaplı S235JRKalitesinde (St 37) Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini,Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması1,33% 2% 0,81900 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı (dış çap1930 mm t=16,0 mm) Dışı PE İçi Epoksi Kaplı S235JRKalitesinde (St 37) Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini,Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının YapılmasıGrup Adı : AÇEK2İ – 011~012 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur Puanı1200 mm Anma Çapında 20 Atm Basınç Dayanımlı (dış çap1219 mm t=14,2 mm) Dışı PE İçi Epoksi Kaplı S275JRKalitesinde (St 44) Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini,Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması1,2% 1,8% 0,71900 mm Anma Çapında 25 Atm Basınç Dayanımlı (dış çap1930 mm t=20,0 mm) Dışı PE İçi Epoksi Kaplı S275JRKalitesinde (St 44) Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini,Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının YapılmasıGrup Adı : AÇEK2İ – 016~017 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıØ800 mm Anma Çapında 6-10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılması0,63% 0,94% 0,4Ø900 mm Anma Çapında 6-10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıGrup Adı : AÇEK2İ – 027~028 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıØ3000 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılması0,84% 1,26% 0,5Ø3400 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıGrup Adı : AÇEK2İ – 033~049 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıØ110 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının 0,66% 0,99% 0,4YapılmasıØ110 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ110 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ110 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı veDolgularının YapılmasıØ110 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ125 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ125 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ125 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ125 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı veDolgularının YapılmasıØ140 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ140 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ140 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ160 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ160 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ160 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ160 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı veDolgularının YapılmasıØ160 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıGrup Adı : AÇEK2İ – 050~059 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıØ180 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ180 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ180 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ180 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı veDolgularının YapılmasıØ180 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılması0,37% 0,55% 0,2Ø200 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ200 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ200 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ200 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı veDolgularının YapılmasıØ200 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıGrup Adı : AÇEK2İ – 060~064 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıØ225 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılması0,45% 0,67% 0,3Ø225 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ225 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı veDolgularının YapılmasıØ225 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı veDolgularının YapılmasıØ225 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı veDolgularının YapılmasıGrup Adı : AÇEK2İ – 065~069 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıØ250 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ250 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ250 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve 0,38% 0,57% 0,3Dolgularının YapılmasıØ250 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı veDolgularının YapılmasıØ250 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı veDolgularının YapılmasıGrup Adı : AÇEK2İ – 070~074 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıØ280 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ280 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılması0,62% 0,94% 0,4Ø280 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı veDolgularının YapılmasıØ280 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı veDolgularının YapılmasıØ280 mm Anma Çapında 16-20 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı veDolgularının YapılmasıGrup Adı : AÇEK2İ – 075~079 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıØ315 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ315 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ315 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve 0,64% 0,95% 0,4Dolgularının YapılmasıØ315 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı veDolgularının YapılmasıØ315 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı veDolgularının YapılmasıGrup Adı : AÇEK2İ – 080~084 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıØ355 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ355 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ355 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve 0,75% 1,12% 0,5Dolgularının YapılmasıØ355 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı veDolgularının YapılmasıØ355 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı veDolgularının YapılmasıGrup Adı : AÇEK2İ – 085~089 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıØ400 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ400 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ400 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve 1,44% 2,16% 0,9Dolgularının YapılmasıØ400 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı veDolgularının YapılmasıØ400 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı veDolgularının YapılmasıGrup Adı : AÇEK2İ – 090~092 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıØ450 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıØ500 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının 0,32% 0,48% 0,3YapılmasıØ500 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve DolgularınınYapılmasıGrup Adı : AÇEK2İ – 093~102 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıYatay Delgi Metodu ile Çapı 700 mm'lik Çelik Boru ile ZeminAltından Yatay Geçiş YapılmasıYatay Delgi Metodu ile Çapı 800 mm'lik Çelik Boru ile Zemin0,34% 0,51% 0,3Altından Yatay Geçiş YapılmasıYatay Delgi Metodu ile Çapı 1400 mm'lik Çelik Boru ile ZeminAltından Yatay Geçiş YapılmasıYatay Delgi Metodu ile Çapı 1500 mm'lik Çelik Boru ile ZeminAltından Yatay Geçiş YapılmasıYatay Delgi Metodu ile Çapı 1600 mm'lik Çelik Boru ile ZeminAltından Yatay Geçiş YapılmasıYatay Delgi Metodu ile Çapı 1700 mm'lik Çelik Boru ile ZeminAltından Yatay Geçiş YapılmasıYatay Delgi Metodu ile Çapı 1800 mm'lik Çelik Boru ile ZeminAltından Yatay Geçiş YapılmasıYatay Delgi Metodu ile Çapı 2100 mm'lik Çelik Boru ile ZeminAltından Yatay Geçiş YapılmasıYatay Delgi Metodu ile Çapı 2300 mm'lik Çelik Boru ile ZeminAltından Yatay Geçiş Yapılması400~450 mm çaplı PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondajyöntemi ile zemin altından geçirilmesiGrup Adı : AÇEK2İ – 103~108 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıAna Boru Hattı km:58+050,00'deki Basınc Kırıcı Yapısı İnşaatıve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve YerleştirilmesiY24 Hattı km: 0+100,00'daki Basınc Kırıcı Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve YerleştirilmesiY27 Hattı km: 0+317,23'daki Basınc Kırıcı Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi0,29% 0,44% 0,3Y53 Hattı km: 0+050,00'daki Basınc Kırıcı Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve YerleştirilmesiY54 Hattı km: 0+015,00'daki Basınc Kırıcı Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve YerleştirilmesiY55 Hattı km: 105,20'daki Basınc Kırıcı Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve YerleştirilmesiGrup Adı : AÇEK2İ – 109~122 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıÇift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı (1,5 m <= İ.B.< 3) Basit Su AlmaVana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesi0,5% 0,74% 0,3Tek Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Yüksek Basınçlı (3 m<= İ.B.< 10)Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik AksamınTemini ve Yerleştirilmesi (Tip-1)Tek Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Yüksek Basınçlı (10 m <= İ.B.< 40)Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik AksamınTemini ve Yerleştirilmesi (Tip-1)Tek Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Yüksek Basınçlı (40 m <= İ.B.) SuAlma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Teminive Yerleştirilmesi (Tip-1)Tek Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Yüksek Basınçlı (10 m <= İ.B.< 40)Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik AksamınTemini ve Yerleştirilmesi (Tip-2)Tek Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Yüksek Basınçlı (40 m <= İ.B.) SuAlma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Teminive Yerleştirilmesi (Tip-2)Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük Basınçlı 3<=İ.B.Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Yüksek Basınçlı (10 m <= İ.B.< 40)Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik AksamınTemini ve Yerleştirilmesi (Tip-3)Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Yüksek Basınçlı (40 <= İ.B.) SuAlma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Teminive Yerleştirilmesi (Tip-3)Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük Basınçlı (3 m<= İ.B.< 10) SuAlma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Teminive Yerleştirilmesi (Tip-4)Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Yüksek Basınçlı (10 m <= İ.B.< 40)Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik AksamınTemini ve Yerleştirilmesi (Tip-4)Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Yüksek Basınçlı (40 m<= İ.B.) SuAlma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Teminive Yerleştirilmesi (Tip-4)Tek Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Yüksek Basınçlı (40 m <= İ.B.) SuAlma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Teminive Yerleştirilmesi (Tip-15)Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Yüksek Basınçlı (40 m <= İ.B.) SuAlma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Teminive Yerleştirilmesi (Tip-16)Grup Adı : AÇEK2İ – 123~142 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıDN 50 Hava Vanalı Tek Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/YüksekBasınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü MekanikAksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-5)0,32% 0,47% 0,3DN 80 Hava Vanalı Tek Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/YüksekBasınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü MekanikAksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-5)DN 100 Hava Vanalı Tek Çıkışlı Ultrasonik SayaçlıDüşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-5)DN 150 Hava Vanalı Tek Çıkışlı Ultrasonik SayaçlıDüşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-6)DN 250 Hava Vanalı Tek Çıkışlı Ultrasonik SayaçlıDüşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip7)DN 2x250 Hava Vanalı Tek Çıkışlı Ultrasonik SayaçlıDüşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-8)DN 50 Hava Vanalı Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/YüksekBasınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü MekanikAksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-9)DN 80 Hava Vanalı Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/YüksekBasınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü MekanikAksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-9)DN 80 Hava Vanalı Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/YüksekBasınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü MekanikAksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-10)DN 150 Hava Vanalı Çift Çıkışlı Ultrasonik SayaçlıDüşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-10)DN 2x400 Hava Vanalı Çift Çıkışlı Ultrasonik SayaçlıDüşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 12)DN 250 Hava Vanalı Çift Çıkışlı Ultrasonik SayaçlıDüşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-12)DN 50 Hava Vanalı Hat Sonunda Tek Çıkışlı Ultrasonik SayaçlıDüşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-13)DN 50 Hava Vanalı Hat Sonunda Çift Çıkışlı Ultrasonik SayaçlıDüşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-14)DN 2x300 Hava Vanalı Tek Çıkışlı Ultrasonik SayaçlıDüşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 18)DN 300 Hava Vanalı Tek Çıkışlı Ultrasonik SayaçlıDüşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-18)Hat Sonunda Cazibeli Tahliye Tek Çıkışlı Ultrasonik SayaçlıDüşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-21)Hat Sonunda Cazibeli Tahliye Çift Çıkışlı Ultrasonik SayaçlıDüşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-22)Hat Sonunda Pompajlı Tahliye Tek Çıkışlı Ultrasonik SayaçlıDüşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-23)Hat Sonunda Pompajlı Tahliye Çift Çıkışlı Ultrasonik SayaçlıDüşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-24)Grup Adı : AÇEK2İ – 143~154 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıDN 50 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 1A)DN 80 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 1A)DN 100 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 1A)DN 150 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 2A)DN 200 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 2A)DN 250 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 2B)0,2% 0,3% 0,3DN 300 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 2B)DN 2X300 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 2C)DN 2X400 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 2C)DN 250 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 3B)DN 300 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 3B)DN 2x0300 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 3C)Grup Adı : AÇEK2İ – 155~162 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıDN 100 Cazibeli Ara Tahliye Yapısı (Tip 1C, Tip1C-Y) İnşaatı0,31% 0,46% 0,3ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve YerleştirilmesiDN 100 Cazibeli Ara Tahliye Yapısı (Tip 2C, Tip2C-Y) İnşaatıve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve YerleştirilmesiDN 150 Cazibeli Ara Tahliye Yapısı (Tip 2C, Tip 2C-Y) İnşaatıve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve YerleştirilmesiDN 200 Cazibeli Ara Tahliye Yapısı (Tip 2C, Tip 2C-Y) İnşaatıve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve YerleştirilmesiDN 200 Cazibeli Ara Tahliye Yapısı (Tip 3C, Tip 3CY) İnşaatıve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve YerleştirilmesiDN 100 Pompajlı Ara Tahliye Yapısı (Tip 1P) İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve YerleştirilmesiDN 100 Pompajlı Ara Tahliye Yapısı (Tip 2P) İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve YerleştirilmesiDN 150 Pompajlı Ara Tahliye Yapısı (Tip 2P) İnşaatı ve HerTürlü Mekanik Aksamın Temini ve YerleştirilmesiGrup Adı : AÇEK2İ – 163~185 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıDN 100 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesi (Tip 1-2-3-4)DN 150 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesi (Tip 1-2-3-4)DN 200 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesi (Tip 1-2-3-4)DN 250 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesi (Tip 1-2-3-4)DN 300 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve 0,39% 0,59% 0,3Yerleştirilmesi (Tip 1-2-3-4)DN 350 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesi (Tip 1-2-3-4)DN 100 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanasız-Yol Geçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesi (Tip 5-6-7-8-9-10-11-12)DN 150 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanasız-Yol Geçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesi (Tip 5-6-7-8-9-10-11-12)DN 200 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanasız-Yol Geçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesi (Tip 5-6-7-8-9-10-11-12)DN 250 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanasız-Yol Geçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesi (Tip 5-6-7-8-9-10-11-12)DN 300 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanasız-Yol Geçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesi (Tip 5-6-7-8-9-10-11-12)DN 350 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanasız-Yol Geçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesi (Tip 5-6-7-8-9-10-11-12)DN 400-450-500 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Geçişli/Geçişsiz -Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her Türlü MekanikAksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22)DN 600 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişsiz -Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik AksamınTemini ve Yerleştirilmesi (Tip 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22)DN 700 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişsiz -Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik AksamınTemini ve Yerleştirilmesi (Tip 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22)DN 400-450-500 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanasız-YolGeçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Teminive Yerleştirilmesi (Tip 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34)DN 600 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanasız-YolGeçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Teminive Yerleştirilmesi (Tip 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34)DN 900 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-YolGeçişli/Geçişsiz-Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 35-36-37-38-39-40-41-42-43)DN 1000 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-YolGeçişli/Geçişsiz-Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 35-36-37-38-39-40-41-42-43)DN 900 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-YolGeçişli/Geçişsiz-Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 45-46-47-48-49-50)DN 150-200-250 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-YolGeçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Teminive Yerleştirilmesi (Tip 57-58)DN 150-200-250 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-YolGeçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Teminive Yerleştirilmesi (Tip 59-60-61-62)DN 800 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-YolGeçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Teminive Yerleştirilmesi (Tip 65-70)Grup Adı : AÇEK2İ – 186~203 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıDN 300-350 (Ø 80 Hava Vanalı Memba veya Mansapta,) HatKapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Teminive Yerleştirilmesi (Tip 1-2)DN 250 (Ø 80 Hava Vanalı Memba veya Mansapta,) HatKapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Teminive Yerleştirilmesi (Tip 3)DN 350 (Ø 80 Hava Vanalı Memba veya Mansapta,) HatKapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Teminive Yerleştirilmesi (Tip 3)DN 400-450 (Ø 80 Hava Vanalı Memba veya Mansapta,Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 4-5-6-7)DN 500-600 (Ø 100-150 Hava Vanalı Memba veya Mansapta,Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 4-5-6-7)DN 700-800 (Ø 150 Hava Vanalı Memba veya Mansapta,Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 4-5-6-7)DN 400 (Ø 80 Hava Vanalı Memba ve Mansapta, Normal/GenişKitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü MekanikAksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 8-9)0,44% 0,66% 0,3DN 500 (Ø 100 Hava Vanalı Memba ve Mansapta,Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 8-9)DN 600 (Ø 150 Hava Vanalı Memba ve Mansapta,Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 8-9)DN 800 (Ø 150 Hava Vanalı Memba ve Mansapta,Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 8-9)DN 900 (Ø 200 Hava Vanalı Memba ve Mansapta,Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 10-11-12-13)DN 1200 (Ø 250 Hava Vanalı Memba ve Mansapta,Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 10-11-12-13)DN 1000 (Ø 200 Hava Vanalı Memba ve Mansapta,Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 14-15)DN 1100 (Ø 250 Hava Vanalı Memba ve Mansapta,Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 14-15)DN 1200 (Ø 250 Hava Vanalı Memba ve Mansapta,Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 14-15)DN 1300 (Ø 250 Hava Vanalı Memba ve Mansapta,Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 14-15)DN 1400 (Ø 250 Hava Vanalı Memba veya Mansapta,Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her TürlüMekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 16-17-18-19-20-21)DN 2x1400 (Hava Vanalı Memba ve Mansapta, Normal/GenişKitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü MekanikAksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 22)Grup Adı : AÇEK2İ – 208~215 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıPM1 (Mamure 1) Pompa İstasyonu ve İdare Binası Yapılması(İnşaat/Mimari İşler)PM2 (Mamure 2) Pompa İstasyonu ve İdare Binası Yapılması(İnşaat/Mimari İşler)PM1 (Mamure 1) Pompa İstasyonu Mekanik İşleri YapılmasıPM2 (Mamure 2) Pompa İstasyonu Mekanik İşleri YapılmasıPM1 (Mamure 1) Pompa İstasyonu Elektrik ve Otomasyon İşleri0,56% 0,84% 0,3YapılmasıPM2 (Mamure 2) Pompa İstasyonu Elektrik ve Otomasyon İşleriYapılmasıPM1 (Mamure 1) Pompa İstasyonu Enerji Nakil Hattı İşleriYapılmasıPM2 (Mamure 2) Pompa İstasyonu Enerji Nakil Hattı İşleriYapılmasıGrup Adı : AÇEK2İ – 216~217 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıHer Türlü Zeminde Tünel Portal Kazısı ve Kazıdan ÇıkanMalzemenin Nakli1,61% 2,41% 1Her Cins Zeminde Tünel Kazısı ve Kazıdan Çıkan MalzemeninNakliGrup Adı : AÇEK2İ – 220~222 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıTünelde Nervürlü Betonarme Demiri Temini ve YerineKonulması0,74% 1,11% 0,5Tünelde Nervürlü Çelik Hasırın Temini ve Yerine KonulmasıTünelde Çelik İksa YapılmasıGrup Adı : AÇEK2İ – 223~230 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıTünelde Püskürtme Betonu (shotcrete) YapılmasıAçıkta Püskürtme Betonu (shotcrete) YapılmasıAnkraj ve Kaya Bulunu Deliği AçılmasıAçıkta ve Yeraltında Kaya Bulonu Tesis Edilmesi0,35% 0,52% 0,3Tünelde Kontak Enjeksiyonu YapılmasıTünelde Konsolidasyon Enjeksiyonu YapılmasıEnjeksiyonda Kullanılacak Her Cins Çimento Temini ve İşYerine NakliPVC Su Tutucu Contaların Temini ve Yerine KonulmasıGrup Adı : AÇEK2İ – 231~237 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıTünelde Cebri Borular ve Çelik Mesnetleri (Açıkta)Tünelde Cebri Borular ve Çelik Mesnetleri (Tünelde)Drenaj Borusu Temini ve Döşenmesi (Ø 200 mm anma çaplı)250 gr/m2 ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi0,72% 1,09% 0,5Kırmataş Temin Edilerek Drenaj Yapılması0.0-50 m Arasında Her Türlü Zemin/Kaya FormasyondaDevamlı Karot Alınarak Her Türlü Çap ve Eğimde TemelSondaj Deliğinin Açılması ve Rasat Borusu İndirilmesiTünel Güzergahı Jeoteknik Etüdü (Planlama-Kesin Proje-Uygulama) ve Rapor YazımıGrup Adı : AÇEK2İ – 238~239 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur Puanıİşletme Bakım Yolu Teşkili0,78% 1,18% 0,5Çelik Boru Hatlarının Katodik KorumasıGrup Adı : AÇEK2İ – 241~242 ToplamıKısım Adı : Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması2. Kısım İkmaliGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıBeton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve BetonPompasıyla Basılan, C25/30 Basınç Dayanım Sınıfında BetonDökülmesi0,86% 1,29% 0,5Açıkta Nervürlü Betonarme Demiri ve Çelik Hasırın Temini veYerine Konulması
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.16.07.2015 tarih 29418 sayılı Resmi Gazete
Paylaş