İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İşin Adı Bursa Mustafakemalpaşa Kestelek Pompaj Sulaması
İlan Tarihi 15.02.2024
İhale K.No 2023/1593915
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.03.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 11.03.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler İhale ilanının 5. maddesindeki Fiyat Dışı Unsur Puanlama Tablosu’nda ’’Fiyat Dışı Unsur Puanı=50’’ olan tabloda yer alan iki iş kaleminin adları sehven yanlış yazılmış olup, ’’Regülasyon Deposu İnşaatı Ve Mekanik Teçhizatın Temini ve Montajı Yapılması’’ iş kalemi ’’Regülatör Yapısı ve Mekanik Teçhizatın Temini ve Montajının Yapılması’’ olacak şekilde, ’’Pompa İstasyonu İnşaatı İşlerinin Yapılması’’ iş kalemi ise ’’Pompa İstasyonu ve Regülasyon Deposu İnşaatı İşleri ile Gerekli Muhtelif İmalatların Yapılması’’ olacak şekilde değiştirilmiştir. İş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı Regülatör Yapısı ve Mekanik Teçhizatın Temini ve Montajının Yapılması 6,07% 11,27% 5 Pompa İstasyonu ve Regülasyon Deposu İnşaatı İşleri ile Muhtelif İmalatların Yapılması 9,52% 17,68% 7
Detay
İKN : 2023/1593915
1-İdarenin
a) Adı : Bölge Müdürlüğü-1.Bölge Bursa Diğer Özel Bütçeli KuruluşlarDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Duaçınarı Mh. Ankara Cd. 221 16372 Yıldırım/Bursa
c) Telefon ve faks numarası : 2243605000 - 2243605023
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Bursa Mustafakemalpaşa Kestelek Pompaj Sulaması
b) Niteliği, türü ve miktarı : 544,00 ha Cazibeli Sulama Sahasının, Kapalı Sistem (Borulu)Şebeke ile Sulanması İçin; 21.855,50 m Borunun (PE100)Döşenmesi ile 194 Adet Sanat Yapısının İnşa Edilmesidir.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 750 (YediYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Sulama Şube Müdürlüğü - Ankara Cad.(e-tekliflerin açılacağı adres) No: 221 Duaçınarı Yıldırım/Bursa
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19.06.2018 tarih ve 30453-M sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş GruplarıTebliği'nde" yer alan iş gruplarından "(A) Alt Yapı İşleri / IX. Grup Su Yapıları İşleri" benzer iş olarak kabuledilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyimi olarak, Mezuniyet Belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisleri, Yapımİşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. Maddesi (8) fıkrası uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işleredenk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + FiyatDışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oranile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlemsırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplamayapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının,isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, ogrup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsurpuanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Buyönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAPtarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıØ630 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE1,05% 1,95% 0,5(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ630 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE0,77% 1,43% 0,5(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ560 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE3,25% 6,04% 2(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ560 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE6,77% 12,58% 5(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ500 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE2,01% 3,73% 1,5(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ400 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE2,42% 4,49% 2(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ250 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE1,25% 2,32% 1(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ510 mm Çelik Cebri Boru Temini ve Döşenmesi. Kazı ve12,34% 22,91% 8Dolgularının YapılmasıBeton Gömlek ile Yol ve Dere Geçişlerinin Yapılması 2,89% 5,37% 2Regülasyon Deposu İnşaatı ve Mekanik Teçhizatın Temini ve6,07% 11,27% 5Montajının YapılmasıPompa İstasyonu İnşaat İşlerinin Yapılması 9,52% 17,68% 7Pompa İstasyonu Mekanik Teçhizat İşlerinin Yapılması 3,29% 6,11% 2Pompa İstasyonu Elektrik Binası İnşaatının Yapılması 2,22% 4,11% 1,5Pompa İstasyonu Elektrik. Aydınlatma. Otomasyon İşleri2,67% 4,95% 2YapılmasıGrup Adı : İş Grubu-1Kısım Adı : Bursa Mustafakemalpaşa Kestelek Pompaj SulamasıGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıØ355 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ280 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE8,65% 16,06% 6(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ250 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ200 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ200 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ160 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ200 mm Çelik Boru Temini ve Döşenmesi. Kazı veDolgularının Yapılması (Cebri Boru Tahliye)Ø600 Kelebek Hat Vanası ve Ø150 Vantuzun Temini. KorumaYapılarının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesiØ600 Kelebek Hat Vanası ve Ø150 Vantuzun Temini. KorumaYapılarının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesi (Tek Çıkışlı Hidrolik Sualma Yapısı)Ayrımda Ø400 Kelebek Tevkif Vanası ve Ø100 VantuzunTemini. Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası. MekanikAksamın Temini ve YerleştirilmesiAyrımda Ø200 Sürgülü Tevkif Vanası ve Ø50 VantuzunTemini. Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası. MekanikAksamın Temini ve YerleştirilmesiPompajlı Tahliye Vanasının Temini. Koruma Yapısının Kazısıve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve YerleştirilmesiH Tipinde Tek Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantlarının ve ÖnÖdemeli Ultrasonik Tarımsal Sulama Sayacının Temini.Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Teminive YerleştirilmesiH Tipinde Çift Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantlarının ve ÖnÖdemeli Ultrasonik Tarımsal Sulama Sayacının Temini.Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Teminive YerleştirilmesiH Tipinde Tek Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantın.Ø50 Vantuzun ve Ön Ödemeli Ultrasonik Tarımsal SulamaSayacının Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası.Mekanik Aksamın Temini ve YerleştirilmesiTuvenan Malzeme ile Stabilize Yol Temel ve TabanKaplaması YapılmasıHava Kazanı Kazısı ve İnşaası. Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesi (Cebri Boru km: 0+018.56)Grup Adı : İş Grubu-2Kısım Adı : Bursa Mustafakemalpaşa Kestelek Pompaj SulamasıGruba ait kalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıØ400 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi4,84% 9% 4Ø355 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ315 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ280 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ200 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ160 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ140 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ140 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ110 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ110 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiØ600 Kelebek Hat Vanasının Temini. Koruma YapılarınınKazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(Tek Çıkışlı Hidrolik Sualma Yapısı)Ø400 Kelebek Hat Vanası ve Ø100 Vantuzun Temini. KorumaYapılarının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesiAyrımda Ø250 Sürgülü Tevkif Vanasının Temini. KorumaYapılarının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesiAyrımda Ø200 Sürgülü Tevkif Vanasının Temini. KorumaYapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesiAyrımda Ø150 Sürgülü Tevkif Vanasının Temini. KorumaYapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesiAyrımda Ø250 Sürgülü Tevkif Vanası ve Ø80 VantuzunTemini. Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası. MekanikAksamın Temini ve YerleştirilmesiAyrımda Ø250 Sürgülü Tevkif Vanası ve Ø50 VantuzunTemini. Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası. MekanikAksamın Temini ve YerleştirilmesiAyrımda Ø150 Sürgülü Tevkif Vanası ve Ø50 VantuzunTemini. Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası. MekanikAksamın Temini ve YerleştirilmesiDört Fonksiyonlu Ø150 Vantuzların Temini. KorumaYapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesiDört Fonksiyonlu Ø100 Vantuzların Temini. KorumaYapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini veYerleştirilmesiDört Fonksiyonlu Ø50 Vantuzların Temini. Koruma YapısınınKazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve YerleştirilmesiH Tipinde Tek Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantın.Ø150 Vantuzun ve Ön Ödemeli Ultrasonik Tarımsal SulamaSayacının Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası.Mekanik Aksamın Temini ve YerleştirilmesiH Tipinde Çift Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantın.Ø80 Vantuzun ve Ön Ödemeli Ultrasonik Tarımsal SulamaSayacının Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası.Mekanik Aksamın Temini ve YerleştirilmesiH Tipinde Çift Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantın.Ø50 Vantuzun ve Ön Ödemeli Ultrasonik Tarımsal SulamaSayacının Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası.Mekanik Aksamın Temini ve YerleştirilmesiH Tipinde Tek Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantın.Ø100 Tahliye Vanasının Temini. Koruma Yapısının Kazısı veİnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Cazibeli)H Tipinde Çift Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantın.Ø100 Tahliye Vanasının Temini. Koruma Yapısının Kazısı veİnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Cazibeli)H Tipinde Tek Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantın.Ø100 Tahliye Vanasının Temini. Koruma Yapısının Kazısı veİnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(Pompajlı)H Tipinde Çift Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantın.Ø100 Tahliye Vanasının Temini. Koruma Yapısının Kazısı veİnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(Pompajlı)Tüm Borulu Şebeke Üzerinde Bulunan (PE100 ve CTPborularının) üzerinde bulunan Tespit Kitlesi İnşaatı veİmalatında Kullanılmak Üzere C30/37 MukavemetteBeton/Betonarme Betonu Yapılması (Donatı Dahil )Hendek ve Kanal Kazıları Hariç Her Cins ve Klastaki ZemininKazısı (Yol Kazıları Dahil) ya da Röprizi. Nakledilmesi.Dolguya serilmesi. Sulanması ve SıkıştırılmasıEnerji Nakil Hattı Teçhizatı Temini ve MontajıCebri Boru Üzerindeki Elektrik Hattı Kablo Rögarı İnşaatıCebri Boru Üzerinde Debimetre Yapısı İnşaatının Yapılması(Debimetre Ölçüm Seti Dahil)Cebri Boru Üzerinde Relief Vana ve Tahliye YapısınınYapılması (Mekanik Aksam Dahil)Cebri Boru Üzerinde Ø300 Kelebek Vana Yapısının Temini.Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Teminive Yerleştirilmesiİşletme Haritalarının HazırlanmasıKamulaştırma Planlarının Hazırlanması
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı N=1,00 olarak alınması 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı resmigazetede yayınlanmıştır.1DÜZELTME İLANISU YAPILARI YAPTIRILACAKTIRMANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Paylaş