İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İşin Adı Medik Barajı Lastik Savak Ve Otomasyon Sistemlerinin Yapılması, Kurulumu Ve İşletmeye Alınması
İlan Tarihi 22.02.2024
İhale K.No 2024/198039
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.03.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 18.03.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler Madde-2 -İhale konusu yapım işinin a) Adı :Malatya Medik Barajı Onarımı ve Rezervuar Temizliği Ortak Tesisler olarak düzeltilmiştir.
Detay
İKN : 2024/198039
1-İdarenin
a) Adı : Bölge Müdürlüğü-9.Bölge Elazığ Diğer Özel Bütçeli KuruluşlarDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Üniversite Mah. Yahya Kemal Cad. 140 23069 ElazığMerkez/Elazığ
c) Telefon ve faks numarası : 4242386911 - 4242386921
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Medik Barajı Lastik Savak ve Otomasyon Sistemlerinin Yapılması,Kurulumu ve İşletmeye Alınması
b) Niteliği, türü ve miktarı : Mevcut Lastik Savakların Sökülmesi, Mevcut Ankraj BulonlarınınTemizlenmesi, Onarımı, Yeni Lastik Savakların Montaja HazırHale Getirilmesi, 25,6 m Uzunluğunda 3,5 m Yüksekliğinde 2 AdetLastik Savak Temini, Montajı ve Kurulumu, Mevcutta BulunanTesisatın Temizlenmesi, Bakım ve Onarımı, Tüm OtomasyonSistemlerinin Yapılması ve Tüm Sistemlerin Otomasyona TamEntegre Çalışacak ve İşlevini Yapacak Hale Getirilmesi İşidir.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malatya İli, Yazıhan İlçesi, Medik Barajı
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 200 (İkiYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : DSİ 9. Bölge Müdürlüğü(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'den A IX Grubu İşler, benzer işolarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanMühendisler için, Türkiye'deki veya yurtdışındaki denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş üniversitelerinmühendislik-mimarlık fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun gerçek kişilere ait diplomalarihale konusu iş ve benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılanistekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1 (16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetedeyayınlanan) "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapımİşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhaleGenel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı"1,00" olarak belirlenmiştir.) 46.2 İş bu şartname hükümleri; 4734 sayılı Kanun, Yapım İşleri İhaleleriUygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği esasları ile birlikte geçerlidir.
Paylaş